ال ریس کیست؟
فوریه 21, 2018
مراحل برنامه ریزی استراتژیک برند
مارس 14, 2018
نمایش همه

مدیریت استراتژیک برند

انتخاب استراتژی عبارت از ارزیابی استراتژی مختلف و انتخاب بهترین آن ها می باشد.

  مفهوم مدیریت استراتژیک و سطوح آن در سازمان

مدیریت استراتژیک از سه بخش اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی تشکیل شده است که با هم رابطه متقابل دارند و همچنین هر بخش دارای مراحل خاص خود می باشد که به اختصار توضیح داده می شود:

مرحله تدوین

در مرحله تدوین استراتژی، ماموریت سازمان و عوامل خارجی و داخلی بررسی می شود تا فرصت ها ، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده که بر اساس آن استراتژی سازمان در سطوح مختلف تعیین شود.                 نتیجه تصویری برای ماموریت سازمان

مرحله اجرا

در مرحله اجرا، باید استراتژی تعیین شده در مرحله تدوین به اجرا در بیاید و مستلزم این می باشد که ابتدا اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت و استراتژی تعیین شده و بر اساس آن منابع سازمان تخصیص داده شود و سپس در ساختار مناسب با فرهنگ سازمان هدایت شود.

مرحله ارزیابی

در مرحله ارزیابی، تغییرات احتمالی عوامل اثر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آن ها بر ماموریت، اهداف و استراتژی ها بررسی می شود و همچنین نحوه انجام مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد توجه قرار می گیرد تا انحرافات احتمالی شناسایی شده و در جهت رفع آن اقدام شود.

فرایند مدیریت استراتژیک برند

فرایند مدیریت استراتژیک دارای سه سطح می باشد، بدین صورت که در سازمان های بزرگ تخصصی که دارای چندین کسب و کار هستند، استراتژی ها در سه سطح سازمان انجام می شود ولی در سازمان های کوچک تر که از ساختار تخت تری برخوردارند در دو سطح ( سطح کل سازمان و سطح بخشی) انجام می شود.

در سطح کل سازمان هدف از تدوین استراتژی، هدایت کل مجموعه و تخصیص بهینه منابع می باشد.

در سطح کسب و کار یا بخشی، در راستای ماموریت واستراتژی سطح کل سازمان، برای هرکدام از واحدهای تجاری سازمان نیز ماموریت و استراتژی تعیین می شود.

در سطح وظیفه ای هم بر اساس اهداف و استراتژی سطوح بالاتر برای هر کدام از وظایف واحدهای تجاری، استراتژی تعیین می شود.

 

آب دستتونه بزارید زمین و این کار و حتما انجام دهید

پس در اولین قدم برای اجرای استراتژی خوب باید ماموریت و چشم انداز سازمان ما مشخص باشد و پس از آن ما باید استراتژی بریزیم در راستای اهداف مجموعه خودمان……..

بعد از این مقاله اولین کاری برای شرکت تان باید انجام دهید این است که ماموریت و چشم انداز شرکت خود را و حتی اگر برندشخصی هستید برای شخص خودتان مشخص کنید. حتی چند روز هم برای آن وقت بزارید.

نویسنده: نادیا حسنی (کارشناس ارشد MBA گرایش استراتژی)

منبع: کتاب دستنامه برنامه ریزی استراتژیک نوشته دکتر اعرابی

یک دیدگاه