دسامبر 27, 2016

نامگذاری برند باید به چه صورت باشد؟

نامگذاری برند در سطح شهر قدم میزنم یا در حال رفت آمد هستم و به نام کسب و کارها توجه میکنم. برخی خوب و برخی بد […]
نوامبر 11, 2015

چگویگی انتخاب یک نام خوب برای برند؟

شاید فکر کنیم نام چقدر میتواند در برندینگ تاثیر گذار باشد ؟و کتابهایی در رابطه با نامگداری نوشته شده واهمیت نامگداری را به ما گوشزد میکند!! […]