دی ۷, ۱۳۹۵

نامگذاری برند باید به چه صورت باشد؟

نامگذاری برند در سطح شهر قدم میزنم یا در حال رفت آمد هستم و به نام کسب و کارها توجه میکنم. برخی خوب و برخی بد […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

چگویگی انتخاب یک نام خوب برای برند؟

شاید فکر کنیم نام چقدر میتواند در برندینگ تاثیر گذار باشد ؟و کتابهایی در رابطه با نامگداری نوشته شده واهمیت نامگداری را به ما گوشزد میکند!! […]