دی ۷, ۱۳۹۵

نامگذاری برند باید به چه صورت باشد؟

نامگذاری برند در سطح شهر قدم میزنم یا در حال رفت آمد هستم و به نام کسب و کارها توجه میکنم. برخی خوب و برخی بد […]