دسامبر 19, 2015

شاخص هایی برای شناخت یک برند

بسیاری از مواقع با افرادی که صاحب کسب و کار هستند صحبت میکنم و تعریف شان از برند را بررسی میکنم و متوجه میشوم که بیشتر […]