آذر ۳, ۱۳۹۴

لغزش برند

لغزش برند نویسنده:مارتی نیومایر دراین کتاب مارتی نیومایر به این میپردازد که چگونه شکاف بین استراتژی و خلاقیت و طراحی در برند را پرکیم تا برند […]