نوامبر 28, 2015

تحلیل برندینگ ایرانخودرو و سایپا بر اساس قوانین جایگاه سازی

بررسی برندهای خودروسازی ایران براساس کتاب جایگاه سازی ال ریس وجک تروت: همونطور که در مقالات قبل گفته شد برند یعنی جایگاهی در ذهن مشتری و […]